รวม Website กฎหมายที่น่าสนใจของไทย

  http://www.admincourt.go.th

         แนะนำเว็บไซต์ที่แนะนำเกี่ยวกับศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง วิธีการฟ้องคดีของศาลปกครอง คำพิพากษาศาลปกครอง และรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง ได้แก่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองละวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ระเบียบ ประกาศต่างๆ ของศาลปกครองและกฎหมายมหาชนอื่นที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง

  http://www.ago.go.th/interest_law/main.html

      เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อประชาชน  เรียงตามพจนานุกรม

  http://www.bma.go.th

       เป็นเว็บไซต์ของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ( Bangkok Metropolitan Administration )ที่แนะนำผู้ว่าราชการ กทม.  ภารกิจหน้าที่ องค์กรในสังกัดต่าง ๆ คณะผู้บริหาร การให้บริการ กฎหมายน่ารู้ เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร ข่างการประชาสัมพันธ์

  http://www.cabinet.thaigov.go.th

        เป็นเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ( The Secretairat of the Cabinet ) ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา รายนามเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี ข่าวการประชุม มติคณะรัฐมนตรี การสืบค้นกฎหมายต่าง ๆ จากราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสรยาภรณ์ ข่าวนานาสาระ 

  http://www.cgd.go.th  เป็นเว็บไซต์ที่แนะนำกรมบัญชีกลาง ( The Comptroller General’s Department )ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คณะผู้บริหาร กฎหมายการคลัง      สถิติการคลัง ตรวจสอบภายใน ประชาสัมพันธ์ ส่วนอนุมัติพิเศษ  และรวมลิงค์เว็บไซต์หน่วยราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง
  http://www.cipitc.or.th       เป็นเว็บไซต์ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา คดีเครื่องหมายการค้า คดีลิขสิทธิ์ คดีสิทธิบัตร คดีการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งทางทะเล การซื้อขายระหว่างประเทศ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 

http://www.concourt.or.th

      เว็บไซต์ที่แนะนำเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนพิจารณาคดี คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ งานคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ

 

http://www.cpd.go.th

      เป็นเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion Development) ที่ให้ข้อมูลด้านกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิคมสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและเผยแพร่ การสหกรณ์ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

  http://www.customs.go.th/Law/Law.jsp

      เว็บไซต์หน้าเพจห้องกฎหมายกรมศุลกากรรวบรวมกฎหมายหลัก ปีพุทธศักราช 2469- กฎหมายหลักแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 )
พุทธศักราช ๒๔๗๕
 และกฎหมายรอง ปีพุทธศักราช 2539 -2547

 

http://www.diw.go.th

        เป็นเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ( Department of industrial Works ) ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวกับโรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน สถิติ ทางด้านอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

  http://www.eldi.or.th       เป็นเว็บไซต์ของคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติต่างๆ ความเห็นทางกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ คำพิพากษาศาลปกครอง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และมติคณะรัฐมนตรี
  http://www.enviclub.cjb.net       เป็นเว็บที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทย รวบรวมกฎหมายและศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อมทีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันของไทย ศึกษาเชิงเปรียบเทียบหลักการและเหตุผลของกฎหมายสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ ร่างกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีสถานะครอบคลุมถึงส่วนที่เคยเป็นช่องว่างของกฎหมายในปัจจุบันเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและมาตรฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
  http://www.forest.go.th

     เป็นเว็บไซต์ที่แนะนำกรมป่าไม้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนโยบาย ประวัติความเป็นมาของกรมป่าไม้ ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชวงศ์กับการป่าไม้ไทย ประกาศข่าวสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมป่าไม้ ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ ป่าไม้ ต้นไม้พรรณไม้  สัตว์ป่า ดิน น้ำ สถิติป่าไม้ต่างๆ โครงการและงานวิจัยเกี่ยวกับป่าไม้

  http://www.geocities.com/jatujuk_labour

     เป็นเว็บไซต์ที่แนะนำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่จตุจักรเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ตรวจแรงงาน ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ และส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้ลูกจ้าง พร้อมทั้งกฎหมายแรงงาน

  http://www.geocities.com/nitisart

     เป็นเว็บไซต์ที่แนะนำเกี่ยวกับวิธีการเรียนกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง ข้อสอบกฎหมายวิชาต่างๆ พระประวัติกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ รวมบทความทางกฎหมายที่สามารถค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายได้ฟรี ดัชนีวารสารกฎหมาย บทความกฎหมายภาษี กฎหมายล้มละลาย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ อีกมากมาย

 

http://www.geocities.com/printing_7

     เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความหายของสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิสตรีตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ รวบรวมบทความ ตัวอย่างต่างๆ กรณีที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคที่ควรรู้และสิทธิที่ผู้บริโภคสมควรได้รับ

  http://www.geocities.com/thailegal

      ศูนย์รวมความรู้ทางด้านกฎหมายไทย ประกอบด้วยคำอธิบายกฎหมายอย่างง่ายๆ คำพิพากษาศาลฎีกา คำแนะนำในการศึกษากฎหมาย ข้อสอบเก่าของนิติบัณฑิต อัยการและผู้ช่วยผู้พิพากษา

  http://www.ipthailand.org

       เป็นเว็บไซต์ที่แนะนำกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เรื่องสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ วิธีคุ้มครองลิขสิทธิ์

  http://www.industry.go.th

       เป็นเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ( Ministry of Industry ) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรม โครงการ แผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลด้านทรัพยากรธรณี ข้อมูลด้านโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO , SMEs กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

  http://www.judiciary.go.th

     เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรม (The Judiciary of Thailand ) ที่ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ประวัติความเป็นมาของสำนักงานศาลยุติธรรม กฎหมายน่ารู้ คำพิพากษาศาลฎีกา ประกาศ คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คำสั่งศาลล้มละลายกลางที่น่าสนใจ

  http://www.juristhaiand.com

     เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสนอร่าง พ.ร.บ. ผ่านคณะรัฐมนตรี กระบวนการตรากฎหมายและอื่นๆ แหล่งข้อมูลทางด้านกฎหมายทุกประเภท                     

  http://www.krisdika.go.th

      เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่รวบรวมกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติต่างๆ ประมาณ 600 กว่าฉบับ ความเห็นของคณะกรรมการร่างกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกา คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำพิพากษาศาลปกครองและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

  http://www.kodmhai.com

      ดำเนินงานโดย สำนักกฎหมาย มงคลธรรม รวบรวมกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง ประกาศ คำวินิจฉัยฯ และกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว้บางส่วน

  http://www.lawamendment.go.th/totallink.asp

     ศูนย์รวมความรู้ด้านกฎหมายไทย  มีบริการสืบค้นร่างกฎหมายของหน่วยงานราชการต่างๆ  เช่น   ร่างกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรม , ร่างกฎหมายอยู่ในขั้นตอนของสำนักงานกฤษฎีกา , ร่างกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง,  ร่างกฎหมายอยู่ในขั้นตอนของสภานิติบัญญัติ ,   กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน บทความกฎหมาย,  นิยามศัพท์กฎหมาย,  รวมทั้งลิงค์กฎหมายไทย

  http://www.lawonline.co.th

     เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เช่น พระราชบัญญัติบทความจากนักวิชาการ การค้นหาหาดรรชนีบทความ ศูนย์การศึกษากฎหมาย หนังสือกฎหมายที่น่าสนใจลิงค์กับหน่วยงานราชการอื่นและข่าวสารที่น่าติดตามในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

http://www.led.go.th

     เป็นเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี ( Legal Execution Department ) ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบังคับคดีต่างๆ ตามคำสั่งศาล แผนการดำเนินงาน ระเบียบข้อ บังคับเกี่ยวกับการบังคับคดี ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านคดีความ ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับคดี แนะนำวิธีการไปติดต่อราชการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับคดี แนะนำวิธี การไปติดต่อราชการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ  เกี่ยวกับการดำเนินคดีแนะนำวิธีการไปติดต่อราชการและดาวน์โหลดแบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินคดีทางแพ่ง

 

http://library.bu.ac.th

 

      กฎหมายไทย (Thai Law)  ค้นหาตัวบทกฎหมาย รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประกาศต่างๆ  ค้นหากฎหมายใหม่ ,และกฎหมายอิสลาม ,ค้นหาคำวินิจฉัย ,  ค้นหาคำวินิจฉัย , พจนานุกรมศัพท์บัญญัติสาขานิติศาสตร์

 

http://www.lawyerscouncil.or.th

     เป็นเว็บไซต์ของสภาทนายความที่ให้บริการความรู้ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติทนายความ ข้อบังคับสภาทนายความ คำแนะนำในการเลือกทนายความ และสำนักฝึกอบรมและสถาบันกฎหมายขั้นสูง ข่าวของสภาทนายความ

 

http://www.meechaithailand.com

        เป็นเว็บไซต์ของ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ที่แนะนำข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ พร้อมทั้งตอบปัญหาหรือให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

 

http://www.mfa.go.th

    เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศรวบรวมกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศ คลินิกกฎหมายระหว่างประเทศ   ค้นหาสนธิสัญญาและกฎหมาย   คำถาม-คำตอบ บทความเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ประมวลภาพกิจกรรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ฟังรายการรู้กฎหมายสบายใจย้อนหลัง

 

http://www.moac.go.th

     เป็นเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( Ministry of Agriculture and Cooperatives ) แนะนำโครงสร้างองค์กร โครงการ ข้อมูลการเกษตร นโยบายและแผนงานประจำปี อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตร

  http://www.moj.go.th      เป็นเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม ( Manistry of justice ) ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาลยุติธรรม คณะผู้บริหาร โครงสร้าง /ภาระ/หน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ร่างพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง  ประกาศกระทรวง อนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็กและข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
  http://www.ocsc.go.th

     เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( office of the Service Commission)  ที่แนะนำรายละเอียดต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) แนะนำโครงสร้าง หน้าที่องค์กร  รวมถึงการสอบแข่งขันชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ และการสอบ ก.พ. ข้อมูลนักเรียนในต่างประเทศ รวบรวมกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ระเบียบ ก.พ.ข้อบังคับ ก.พ. และหนังสือเวียน ก.พ.

  http://www.oic.thaigov.go.th

     เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (office of the Official Information commission ) ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี สิทธิของประชาชน คำแนะนำสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

  http://www.onec.go.th

      เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านการศึกษา นำเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบของตัวอักษรและมัลติมีเดีย และจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา นโยบาย แผนการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา ผลงานวิจัยการศึกษาจากทั่วประเทศมติ คณะรัฐมนตรี ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ครูภูมิปัญญาไทย และที่สำคัญจะมีผลงานวิจัยของสำนักงานมากกว่า 500 เรื่อง และอีกกว่า 10 ฐานข้อมูลที่พร้อมจะให้ผู้สนใจเข้าค้นหา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมความรู้และเว็บไซต์ทางด้านการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

 

http://www.pcd.go.th

     เป็นเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (Pollution Department )ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนที่มีความทันสมัยที่สุด การบริการของเว็บไซต์นี้ประกอบด้วย การรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศรายวันของกรุงเทพฯ การประมาณการมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤติการณ์ของคุณภาพอากาศในภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมทั้งให้รายละเอียดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและที่เกี่ยวข้อง

 

http://www.pub-law.net

       เป็นเว็บไซต์เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย รวมบทความจากนักวิชาการในสาขากฎหมายมหาชน รวบรวมลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำพิพากษาศาลปกครอง  ซึ่งจัดทำโดย รศ.ดร. นันทวัฒน์  บรมานันท์ คณะนิติศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  http://www.probation.go.th

      เป็นเว็บไซต์ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ( Department of probation )ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ ภารกิจ บทความ ข้อมูลทางวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและรวมลิงค์เว็บไซต์ต่างๆ

 

http://www.rd.go.th/publish/index.html

       เป็นเว็บไซต์แนะนำงานของกรมสรรพากร ( Revenue Department of Thailand )  แนะนำข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพากร และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ ภาษีแสตมป์ ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี การชำระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเว็บ  http://www.rd.go.th/publish/21221.0.html รวมกฎหมายออกใหม่ ตั้งแต่ ปี 2547 -ปัจจุบัน

  http://www.supremecourt.or.th

       เป็นเว็บไซต์ของศาลฎีกา ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลฎีกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 ถึงปัจจุบัน จึงเป็นแหล่งค้นคว้าด้านกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลฎีกาที่สำคัญ

 

http://www.senate.go.th

      เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ( Senate of Thailand ) ที่รวบรวมรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาไทย ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาร่างพระราชบัญญัติที่พิจารณา สรุปผลงานด้านการประชุมของวุฒิสภา

 

http://www.tanithai.com

       ทนายไทยเป็นเว็บไซต์สื่อกลางระหว่างลูกความกับนักกฎหมาย บริการดาวน์โหลด แบบฟอร์มศาล ถาม ตอบ ปัญหาซื้อบ้านและกฎหมายควรรู้อื่นๆ

 

http://www.thailandlaw9.com

      ศูนย์รวมข้อมูลกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกา ที่มีข้อมูลมากเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทย ประกอบด้วยฐานข้อมูลกฎหมายไม่ต่ำกว่า 795 ฉบับ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ รวม ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ( คปค.) ถึงฉบับที่ 36 และคำสั่งฯ ถึงฉบับที่ 27  และ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ)  และคำพิพากษาฎีกา  รวม 51 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2500 ถึง 2550 ( ปี 2549  ถึง เล่ม 12 ครบ ปี 2550 ถึงเล่ม 6 ซึ่งต้นฉบับจากศาลยุติธรรมก็ออกถึงเล่มดังกล่าว )และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2550 = 3 ฉบับ)   ต้นฉบับจากส่งเสริมงานตุลาการ ฯ ปัจจุบันคือศาลยุติธรรม   รวมทั้งสิ้นประมาณ 36,200 ฎีกา ฎีกาย่อยาวตั้งแต่ปี พ.ศ.2500-2532 รวมฎีกาย่อยาวมี 51 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2500-2550 ทั้งคำพิพากษาฎีกา ประเภทย่อสั้นและย่อยาว หรือประมาณไม่ต่ำกว่า 32,000 หน้ากระดาษ(A4) กฎหมาย ประมาณ 12,000 หน้า 

 

http://www.thethaibar.thaigov.net

     เป็นเว็บไซต์ที่แนะนำเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งจะประกอบไปด้วยพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พระราชบัญญัติสำนักฝึกอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภา รายนามคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงานและลิงค์เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ

  http://www.trafficpolice.go.th    เป็นเว็บไซต์ของกองบังคับการตำรวจจราจร ที่ให้ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจราจร กฎหมายจราจรที่ควรทราบ เส้นทางลัด กฎระเบียบการจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและแนะนำเส้นทางการจราจร พร้อมทั้งข่าวสาร ประกาศการปิดเส้นทาง  ปิดถนนในช่วงเทศกาลพิเศษ

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง